आठवड्यातून कितीवेळा प्र’णय करायला हवा…प्रत्येक विवाहित जोडप्याला ही गोष्ट माहिती असणे गरजेचे आहे..बघा किती गरज असते..

ट्रेंडिंग

नमस्कार मित्रांनो आज आपण काही वेगळ्या विषयावर माहिती सांगणार आहोत, मित्रांनो ज्या पद्धतीने मनु-ष्या-साठी खाणे, पिणे, व्यायाम करणे, हसणे, र’डणे आवश्यक आहे आणि या सर्व गोष्टी जीवनाचा एक भाग आहेत. त्याच प्रकारे लैं गि क सं बं ध प्रत्येक मनुष्याची फक्त गरजच नाही, तर हे मा’नसिक आणि शा’री रि क दृ ष्ट्या देखील आवश्यक घटक आहे. लैं गि क सं बं धां चे बरेच फायदे आहेत, सं भो ग केल्याने समाधानासह आ रो ग्याचे ही बरेच फायदे आहेत.

   

यो ग्य वेळी सं भो ग केल्याने आपण स्वत: मा’न सि क दृ ष्ट्या स मा धानाची जाणीव करू शकता. मॉ र्निं ग से क्स आणि इ व्ह निंग से क्स बद्दल जुना वाद आहे. योग्य वेळेबद्दल पुरुष आणि स्त्रि या यांची मते वेगळी असू शकतात. कारण मित्रांनो आ पल्याकडे से क्स संदर्भात अनेक गैरसमज आहेत, लैं गि क शिक्षणा बाबतही समाज्यामध्ये अनेक वेगवेगळे मते आहेत.

त्यामुळेच आपल्या भा रती य स मा ज्या मध्ये से क्स बाबत खूपच अ’ज्ञा न लोकांना आहे. नवीन ल ग्न झा ले ल्या जो डप्यांना बरेच प्रश्न पडत असतात, त्यातीलच एक म्हणेज आठवड्यातुन किंवा दिवसामध्ये किती वेळा प्र ण य करावा, याची माहिती योग्य प्रकारे दिली आहे. सर्व साधारणपणे आपल्याकडे वर्षभरात तीनच ऋतू असतात. उन्हाळा, पावसाळा, आणि हिवाळा या तिनही ऋतूत प्र ण य कमी जास्त प्रमाणात होत असतो आणि या तीनही ऋ तूंचा आपल्या शरीरावर मोठ्या प्रमाणावर प’रिणाम होत असतो.

हे वाचा:   स्त्रियांना तिच्या लैं-गिक जीवनविषयी काय अपेक्षा असतात..? एका स्त्री साठी से-क्स म्हणजे काय असते? पुरूषांनी नक्की पहा..

त्यामुळे प्र ण या वर याचा परिणाम होत असतो. यातील पहिला ऋतू म्हणजे उन्हाळा होय. या उन्हाळ्यात खूप प्रमाणात ऊन असत तापमान सुद्धा अधिक ज्यात प्रमाणात असते. सतत घाम आल्याने आपले शरीर दमून जाते, त्यामुळे प्र ण याचे प्रमाण सुद्धा कमीच असते. उन्हाळ्यामध्ये आठवड्यात कमीत कमी २ ते ३  वेळा प्र ण य करावा. यानंतर यातील दुसरा ऋ तू म्हणजे पावसाळा होय.

मित्रांनो पावसाळ्यामध्ये सा थीच्या रो गाचे प्रमाण जास्त असते आणि पावसाच्या पाण्यामुळे लोकांचे खूप हाल होतात. प्र ण यासाठी ब ऱ्या पैकी असणारा हा ऋ तु आहे. पावसाळ्या मध्ये साधारण पणे आठवड्यात ४ ते ५ वेळा प्र ण य करणे योग्य मानले जाते. याचबरोबर यातील तिसरा ऋ तू म्हणजे हिवाळा होय. त्यामुळे मित्रांनो या हि वाळ्या मध्ये हा प्र ण या साठी सर्वोत्तम ऋतू मानला जातो. हिवाळ्या मध्ये भरपूर प्रमाणात थंडी असते.

मित्रांनो लो क श री राला उब मिळावी म्हणून लोकरीचे कपडे किंवा शेकोटी करून आपल्या शरीराचे सवरक्षण करतात. मात्र जो ड प्यांना शेकोटीची गरज नाही, कारण दोन शरीर हिवाळ्यातील थंड वातावरणात आपो आ प च जवळ येतात. हिवाळ्यात रोजच प्र ण य करणे अधिक उत्तम मानले जाते. आपले वै वा हिक जीवन सुखी असावे, अशी प्रत्येकाचीच इ च्छा असते. यासाठी लोक बरेच प्रयत्न देखील करतात. पण बहुतेकदा लोक पती किंवा प त्नी बद्द ल तक्रारी करतात.

हे वाचा:   वडील होते हमाल तरीही नाही मानली हार; स्कुटर वर इडली-ढोसा विकून उभी केली १०० करोडची कंपनी.!

सुखी व आनंदी वैवाहिक जीवनासाठी आवश्यक असणारे तीन प्रमुख सू त्र आदर, वि श्वा स आणि प्रे म यांचा लोकांना विसर पडतोय. या व्यतिरिक्त जोडप्याच्या आयुष्यातील प्रे माचा सर्वात मोठा पाया म्हणजे से ’क्स. काही लोकांना असे वाटतं की आठवड्यातून एकदा किंवा दो न दा से’ क्स करणे पुरेसे आहे, तर काहींना महिन्यातून एकदा किंवा दोनदा से क्स करणं पुरेसे वाटते. प्रत्येकाचे मत वेगळेवेगळे असते. म्हणून कोणत्याही गोष्टीमध्ये न अडकता स्वतःच्या इ च्छे नुसार से’ क्स चा आनंद घ्या. कारण सं ख्यां पेक्षा से क्सचा आनंद घेणे अधिक महत्त्वाचे आहे.

आपण किती वेळा से क्स करत आहात, हे कधीही महत्त्वाचे नसते, तर कशा पद्धतीने से क्स करत आहात तसेच खरोखरच यामुळे तुम्हाला समाधान मिळत आहे की नाही ? हे अधिक महत्त्वाचे आहे. से क्समुळे दोघांनाही समान आनंद मिळाला पाहिजे. लैं गि क सुखातून मिळणाऱ्या आनंदाची तुलना इतर गोष्टींमुळे मिळणाऱ्या आनंदाशी केली जाऊ शकत नाही. हा आनंद केवळ दोन लोक एकत्रितपणे घेऊ शकतात.

अश्या वेळो मित्रांनो दोघांच्याही भावना स मान असणं गरजेचं आहे. से क्स करताना घाई करू नये, ही बाब पुरुष तसंच महिलेनंही समजून घेणे आवश्यक आहे. प्रेमळ स्पर्शाने लैं गि क प्रक्रिया सुरू करावी. लैं गि क सं बं धां मुळे फो र प्ले हा खूप महत्त्वाचा असतो. प्रे मळ श ब्द आणि स्प र्शा ने, तुम्ही तुमच्या जोडीदाराला से क्स साठी पूर्णपणे तयार करू शकतात.

Leave a Reply